Algemene voorwaarden van Nola Knows

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Klant. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

Artikel 1. | Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide begrippen steeds de hierna volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden
  1. deze algemene voorwaarden van Nola Knows;
Dienst
  1. een dienst die op de Website aangeboden wordt door Nola Knows;

 

Inloggegevens
de combinatie van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant voor het plaatsen van een bestelling op de Website;

Klant
de natuurlijke persoon die op de Website een bestelling plaatst;

Nola Knows
de vennootschap onder firma Nola Knows, gevestigd en kantoorhoudende te (3531 KS) Utrecht aan Paramaribostraat 28;

Overeenkomst
de overeenkomst tussen Klant en Nola Knows die via de Website wordt gesloten op grond waarvan de Klant de Dienst bij Nola Knows koopt;

Privacy Statement
de privacyverklaring van Nola Knows, die te vinden is op de Website;

Website
de website van Nola Knows, waarop de Dienst wordt aangeboden;

 
Artikel 2. | Toepasselijkheid
 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Nola Knows op de Website, het gebruik van de Website en op elke via de Website tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. Nola Knows kan deze Algemene Voorwaarden altijd wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen gelden niet voor reeds gesloten Overeenkomsten. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website te vinden. Indien Klant niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden kan Klant de Dienst niet meer bestellen.

Artikel 3. | Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces met als onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden.
 2. Een aanbod op de Website is altijd vrijblijvend en kan door Nola Knows nog onverwijld na een bestelling worden herroepen.
 3. Nola Knows is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de Website.

Artikel 4. | Gebruik en beschikbaarheid van de Website

 1. Nola Knows garandeert niet dat informatie op de Website altijd correct, actueel of volledig is.
 2. Tijdens het bestelproces kan de Klant Inloggegevens opgeven. Wanneer de Klant Inloggegevens opgeeft, staat hij er tegenover Nola Knows voor in en is hij er zelf verantwoordelijk voor dat i) de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Inloggegevens verstrekt correct, volledig en actueel is.
 3. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat met zijn Inloggegevens wordt gemaakt.
 4. Zodra de Klant weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Klant Nola Knows daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.
 5. Nola Knows behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Klant te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Website.

Artikel 5. | Prijs en betaling

 1. De vermelde prijs van de Dienst is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven.
 2. BTW is inbegrepen in de vermelde totaalprijs. Op de Website zal melding worden gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en betalingskosten.
 3. De Website vermeldt de betalingsmogelijkheden. Wanneer de Klant voor een wijze van betaling na levering kiest, is de betalingstermijn afhankelijk van de gekozen betalingswijze, zoals aangegeven op de Website. De betalingstermijn geldt als fatale termijn.
 4. Als de Klant niet tijdig betaalt of Nola Knows niet in staat is het verschuldigde bedrag middels het door Klant gekozen betaalmiddel voor het einde van de betaaltermijn te incasseren, is Klant in verzuim, ongeacht of Nola Knows een nadere aanmaning stuurt.
 5. Indien Klant in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting, kan Leverancier de vordering uit handen geven. In dat geval komen door Nola Knows gemaakte kosten voor rekening van Klant, in overeenstemming met de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK).

Artikel 6. | Levering

 1. Op de Website en/of in het bestelproces opgegeven levertermijnen zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn.

Artikel 7. | Privacy

 1. Bij het bezoeken van de Website en bij het plaatsen van een bestelling en bij het opgeven van Inloggegevens worden (persoons)gegevens aan Nola Knows verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform de Privacy Statement van Nola Knows en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

Artikel 8. | Bedenktijd en klachten

 1. Klant heeft het recht om gedurende 14 dagen na aanvang van de levering van de Dienst de Overeenkomst te ontbinden, zonder opgaaf van reden, tenzij één van de uitzonderingen in artikel 6:230p BW van toepassing is. Indien van toepassing, kan de Klant van dit recht gebruik maken door het modelformulier voor ontbinding zoals door Nola Knows verstrekt en het geleverde Product terug te sturen naar Nola Knows. De kosten van retourzending komen voor rekening van Nola Knows.
 2. Ingeval van ontbinding zal Nola Knows het door de Klant op grond van de Overeenkomst reeds betaalde binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring tot ontbinding terugbetalen.
 3. Als de Klant voor een andere wijze van verzending dan de standaard verzendwijze heeft gekozen, worden slechts de kosten voor de standaardverzending door Nola Knows terugbetaald.
 4. Klachten over de Dienst kunt u sturen naar support@nolaknows.nl. Nola Knows zal binnen redelijke termijn inhoudelijk reageren op de klacht.

Artikel 9. | Aansprakelijkheid

 1. Nola Knows is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.
 2. Voor zover Nola Knows aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de prijs van de Dienst.

Artikel 10. | Diversen

 1. Klant mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan derden.
 2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.